اینترنت فیبر نوری

مزایای اینترنت فیبر نوری نسبت به اینترنت معمولی

/optical-fiber

اینترنت فیبر نوری سریع ترین روش موجود در دنیای امروز به منظور اتصال به اینترنت برای کاربران خانگی می باشد. اگرچه استفاده از این نوع اینترنت در ایران چندان همه گیر نشده و به طور محدود گسترش یافته است، اما بدون شک همین مقدار اندک نیز بسیار با ارزش می باشد.