خط تلفن

خط تلفن VOIP یا مرکز تلفن ویپ؟

/voip-phone-line-or-voip-call-center

مرکز تلفن ویپ و خط تلفن ویپ هر دو سیستم های لازم و اصلی برای برقراری ارتباط در شبکه مخابرات می باشند. این دو را باید لازم و ملزوم یکدیگر بیان نماییم. اما با این حال نسبت به هم تفاوت هایی نیز دارند. اما در اصل اگر سیستمی فاقد مرکز تلفن باشد، نمی تواند از خط تلفن ویپ بهره مند گردد.