zoom

راه حل ویدیویی یالینک با استفاده از Zoom

/zoom-room-video-conference

شرکت یالینک با همکاری Zoom راه حل های ویدیویی ارائه داده است که به خوبی با اتاق های زوم مطابقت دارند و به شکل نصب شده در نرم افزار اتاق های زوم ارائه می شوند. یالینک دو بسته ی Zoom Rooms را به منظور پاسخگویی به نیازهای سناریو های مختلف جلسات، شامل جلسه های بزرگ و کوچک، ارائه کرده است.